36η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  1. Διαγραφή ή μη οφειλών
  2. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4947/2019 απόφασης της Επιτροπής Ενδικοφανών Προσφυγών της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ
  3. Εξέταση ένστασης της «Κ/Ξ ΝΑΚΑΤ Α.Ε. – ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» κατά της με αριθ. πρωτ. 19081/23-10-2019 Ειδικής Διαταγής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των παραλίμνιων αντλιοστασίων Δήμου Καστοριάς»
  4. Εξέταση ένστασης αναδόχου κατά της με αριθ. πρωτ. 19047/22-10-2019 Ειδικής Διαταγής του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο: «Αποκατάσταση κτιρίου 1ου και 8ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς»
  5. Έγκριση ή μη των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας», Α.Μ. 22/2019, προϋπολογισμού 100.194,85€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
  6. Έγκριση εγγράφων σύμβασης – τευχών – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Κ. Λεύκης», Α.Μ. 27/2018, προϋπολογισμού 64.329,34€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για το ανωτέρω έργο
  7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση εργασιών Δημ. Γηπέδου ΔΕ Καστοριάς – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»  Α.Μ. 69/2017
  8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Μανιάκων Ν. Καστοριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»  Α.Μ. 137/2017
  9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των Παραλίμνιων Αντλιοστασίων Λυμάτων του Δήμου Καστοριάς»

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Καστοριάς

 

 

Ιωάννης Κορεντσίδης

Αφήστε μια απάντηση