37η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  1. Εκ νέου λήψη απόφασης για την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών οικ. έτους
  2. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αρθ. 32 του Ν.4412/2016), λόγω του κατεπείγοντος, για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης του Δήμου και των Σχολικών επιτροπών του Δήμου, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διαπραγμάτευσης.
  3. Έγκριση του από 29-11-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016) για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Τσόντου Βάρδα Κοινότητας Καστοριάς».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Καστοριάς

 

 

Ιωάννης Κορεντσίδης

Αφήστε μια απάντηση