Ενημέρωση

Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης του Δήμου και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου, Α.Μ. 22/2019, προϋπολογισμού 97.472,97

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2019/310:«Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης του Δήμου και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου, Α.Μ. 22/2019, προϋπολογισμού 97.472,97 (με Φ.Π.Α.)»

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ΄΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ -ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ΄΄

2019/602 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ΄΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ -ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ΄΄

Διαβάστε Περισσότερα

«Συντήρηση Κτιριακών Υποδομών Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 22/2019, προϋπολογισμού 35.000,00€

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2019/300:«Έγκριση του από 10-09-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς) του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Κτιριακών Υποδομών Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 22/2019, προϋπολογισμού 35.000,00€

Διαβάστε Περισσότερα

«Προμήθεια εξοπλισμού Τ.Π.Ε.» Α.Μ. 32/2019, προϋπολογισμού 16.405,20€

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2019/299:«Έγκριση ή μη του από 10-12-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Τ.Π.Ε.» Α.Μ. 32/2019, προϋπολογισμού 16.405,20€(με ΦΠΑ)»

Διαβάστε Περισσότερα

«Αναβάθμιση εγκαταστάσεων θέρμανσης & φωτισμού – Επισκευή – Συντήρηση χώρων W.C. 5ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς», Α.Μ. 12/2019, προϋπολογισμού 112.500,00€

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2019/298:«Έγκριση ή μη του από 06-12-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς) του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων θέρμανσης & φωτισμού – Επισκευή – Συντήρηση χώρων W.C. 5ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς», Α.Μ. 12/2019, προϋπολογισμού 112.500,00€(με Φ.Π.Α.)»

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ΄΄

2019/593 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ΄΄

Διαβάστε Περισσότερα