Ενημέρωση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/336 – Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Καστοριάς, στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», πρόσκληση IX, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ», στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ».

Διαβάστε Περισσότερα

27η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα: «Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς». (Σχετ.: Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

15η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα: A/A ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ 1 Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας κατά τις εκδηλώσεις του πατροπαράδοτου εθίμου “Καστοριανά

Διαβάστε Περισσότερα

39η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα: Κατάρτιση σχεδίου (10ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών Δημοσίων Σχέσεων Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 9332/07-05-2018 αίτησης αποζημίωσης της κ. Πηνελόπης Εμμανουηλίδου

Διαβάστε Περισσότερα

Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους Κρατικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων και αποζημίωση σχολικών τροχονόμων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/330 “Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους Κρατικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων και αποζημίωση σχολικών τροχονόμων”.

Διαβάστε Περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΣΣΒΑΑ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/332 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝ.ΚΟ. για την «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΣΣΒΑΑ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» (ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/331 “Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝ.ΚΟ. για την ωρίμανση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» (ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς)”.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (1ο-8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

2019/561 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (1ο-8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)΄΄

Διαβάστε Περισσότερα

Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών των εορταστικών εκδηλώσεων δωδεκαημέρου 2019 – 2020

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 219/288:«Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών των εορταστικών εκδηλώσεων δωδεκαημέρου 2019 – 2020»

Διαβάστε Περισσότερα

Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης του Δήμου και των Σχολικών επιτροπών του Δήμου

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2019/285:«Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αρθ. 32 του Ν.4412/2016), λόγω του κατεπείγοντος, για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης του Δήμου και των Σχολικών επιτροπών του Δήμου, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διαπραγμάτευσης»

Διαβάστε Περισσότερα