Ενημέρωση

28η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

28η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής:  Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο Δημάρχου) συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή που χορηγήθηκε στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών δημοσίων σχέσεων Παροχή ή μη

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ W.C. 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Του έργου με τίτλο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ W.C. 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, με Α.Μ. 12/2019    

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WIFI4EU

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου:«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα-Προκαταβολή ρύθμισης για το ΕΝΥΔΡΕΙΟ

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα-Προκαταβολή ρύθμισης για το ΕΝΥΔΡΕΙΟ (ΑΠΟΦ.Ο.Ε.47/2019)

Διαβάστε Περισσότερα

Ορισμός Προέδρου και Αντιδημάρχων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καστοριάς

2019/362 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ «Ορισμός Προέδρου και Αντιδημάρχων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καστοριάς»

Διαβάστε Περισσότερα

Ορισμός Προέδρου και Αντιδημάρχων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριά

2019/361ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ «Ορισμός Προέδρου και Αντιδημάρχων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς»

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/195 “ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ”.

Διαβάστε Περισσότερα