«Προμήθεια εξοπλισμού Τ.Π.Ε.» Α.Μ. 32/2019, προϋπολογισμού 16.405,20€

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2019/299:«Έγκριση ή μη του από 10-12-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Τ.Π.Ε.» Α.Μ. 32/2019, προϋπολογισμού 16.405,20€(με ΦΠΑ)»

Αφήστε μια απάντηση