«Συντήρηση Κτιριακών Υποδομών Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 22/2019, προϋπολογισμού 35.000,00€

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2019/300:«Έγκριση του από 10-09-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς) του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Κτιριακών Υποδομών Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 22/2019, προϋπολογισμού 35.000,00€

Αφήστε μια απάντηση