Ενημέρωση

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 470/19 ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τη δέσμευση ή μη πέντε (5) θέσεων στάθμευσης για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου, στην οδό Χριστοπούλου, στην Κοινότητα Καστοριάς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/265 “Λήψη κανονιστικής απόφασης για τη δέσμευση ή μη πέντε (5) θέσεων στάθμευσης για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου, στην οδό Χριστοπούλου, στην Κοινότητα Καστοριάς”.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

404 /2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

Επικύρωση πρακτικών 17ης, 18ης και 19ης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/253 “Επικύρωση πρακτικών 17ης, 18ης και 19ης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς”.

Διαβάστε Περισσότερα

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 294, 295 και 373/735 δημοτικών αγροτεμαχίων του Αναδασμού Ομορφοκκλησιάς, έτους 1978-1979 της Δ.Ε. Αγίας Τριάδος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/271 “Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 294, 295 και 373/735 δημοτικών αγροτεμαχίων του Αναδασμού Ομορφοκκλησιάς, έτους 1978-1979 της Δ.Ε. Αγίας Τριάδος”.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/274 “Εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”.

Διαβάστε Περισσότερα

Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για τα Προγράμματα Δασοπονίας έτους 2020, που συνέταξε η Δ/νση Δασών Καστοριάς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/267 “Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για τα Προγράμματα Δασοπονίας έτους 2020, που συνέταξε η Δ/νση Δασών Καστοριάς”.

Διαβάστε Περισσότερα

Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019 Δήμου Καστοριάς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/256 “Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019 Δήμου Καστοριάς”.

Διαβάστε Περισσότερα