Ενημέρωση

Επιβολή πρόσθετου τέλους επεξεργασίας λυμάτων σε επιχειρήσεις – βυρσοδεψεία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/210 “Έγκριση των υπ’ αριθ. 95 και 114/2019 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με θέμα την επιβολή πρόσθετου τέλους επεξεργασίας λυμάτων σε επιχειρήσεις – βυρσοδεψεία”.

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσίες οργάνωσης – Πραγματοποίησης τοπικών εκδηλώσεων του έργου CULTURE LANDS

ΑΔΑ: 6ΜΓΕΩΕΥ-ΟΘΜ – Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2019/175:«Έγκριση εγγράφων σύμβασης – τευχών – Κατάρτιση όρων επαναληπτικής δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες οργάνωσης – Πραγματοποίησης τοπικών εκδηλώσεων του έργου CULTURE LANDS», Α.Μ. 27/2019, προϋπολογισμού 59.900,00€»

Διαβάστε Περισσότερα

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Καστοριάς (ΑΝ.ΚΑΣ.) Α.Ε. ΟΤΑ

ΑΔΑ: ΨΤ73ΩΕΥ-Τ79 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/212 “Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Καστοριάς (ΑΝ.ΚΑΣ.) Α.Ε. ΟΤΑ”.

Διαβάστε Περισσότερα

Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη του δήμου Καστοριάς

ΑΔΑ: 66Θ2ΩΕΥ-ΒΤ0 – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1 . Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007, του οποίου

Διαβάστε Περισσότερα

29η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα: Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 16518/19-09-2019 Απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής προς την ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ κατά των αποτελεσμάτων

Διαβάστε Περισσότερα

16η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα: Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ 1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις. – 2.           Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Παιδείας και Αθλητισμού

Διαβάστε Περισσότερα

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2019/202 “Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ). α) Καθορισμός του Φορέα για τη συμμετοχή του εκπροσώπου του στο Διοικητικό Συμβούλιο. β) Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου”.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:   τελευταία ευκαιρία

τελευταία ευκαιρίαΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγαπητοί συνδημότες, συνδημότισσες   Με την ευκαιρία της επίσημης έναρξης της νέας δημοτικής αρχής όσον αφορά τουλάχιστον τις συνεδρίες του δημοτικού συμβουλίου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο συνδυασμός μας προτείνει τα εξής: Ζωντανή μετάδοση και καταγραφή των δημοτικών συμβουλίων έτσι ώστε όλοι οι συμπολίτες μας

Διαβάστε Περισσότερα

161.770 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, στο Δήμο Καστοριάς, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Πρόκειται για την 3ηκατανομή εκατομμυρίων από τους ΚΑΠ Δήμων 2019 για λειτουργικά σχολείων.  Είχαν ήδη προηγηθεί οι δύο κατανομές από τον τέως ΥΠΕΣ, Αλέξη Χαρίτση, και συγκεκριμένα: – 28.000.000,00 ευρώ την 26η Φεβρουαρίου και – 28.050.000,00 ευρώ την 15η Απριλίου. Για την κατανομή των 28 εκατομμυρίων λήφθηκαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας και

Διαβάστε Περισσότερα